O nás

Výroční zpráva za rok 2010

 

 

 

V Ý R O Č N Í    Z P R Á V A

za rok 2010

 

občanské sdružení

SPEKTRUM

preventivních programů

pro děti a mládež

 

 

Husovo nám. 229, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 333 333

e-mail: spektrum.km@volny.cz

www.spektrum-km.cz

 

 

DOBROVOLNICKÉ PROGRAMY REALIZOVANÉ OBČANSKÝM SDRUŽENÍM SPEKTRUM PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V KROMĚŘÍŽI

 

Dobrovolnické programy v Kroměříži realizuje Dobrovolnické centrum při občanském sdružení SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež, pod metodickým vedením Národního dobrovolnického centra HESTIA Praha.

 

 Jedná se o následující programy:

 

 Program Pět P

 Program Doučování

 Program Dobrovolníci v nemocnicích

 Dobrovolnický program pro nezaměstnané

 Program Pro seniory

 Program rozvoje dobrovolnictví

 

 

CHARAKTERISTIKA občanského sdružení SPEKTRUM

PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 

     Občanské sdružení SPEKTRUM preventivních programů pro děti a mládež v Kroměříži vzniklo v roce 1999. Je nestátní neziskovou organizací,která je zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky pod číslem VS/1-1/40 559/99-R dne 28.6.1999.

Občanské sdružení SPEKTRUM spolupracuje při realizaci dobrovolnických programů s Národním dobrovolnickým centrem Hestia Praha a s Klubem UNESCO Kroměříž.

   Dále spolupracuje při realizaci dobrovolnických programů se Střediskem výchovné péče pro děti a mládež v Kroměříži, se Sociálními službami Kroměříž, s Úřadem práce v Kroměříži.se studenty Vyšší odborné školy pedagogické a sociální, dále s Odborným léčebným ústavem ortoptickým při Nemocnici v Kroměříži, Nemocnicí sv. Vincence de Paul, Psychiatrickou léčebnou v Kroměříži .

   O.s. Spektrum je od roku 2001 držitelem pověření MPSV k výkonu sociálně právní ochrany dětí.

   Od  roku 2005 bylo o.s. Spektrum zvoleno Národním koordinačním centrem Asociace Programu Pět P v České republice.

 

ČINNOST V SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ -

REALIZACE PROGRAMU PĚT P V KROMĚŘÍŽI

    Program Pět P je již od roku 1999 realizován jako forma následné péče pro klienty Střediska výchovné péče pro děti a mládež.

    Dobrovolníky získáváme především z řad studentů Vyšší odborné školy pedagogické a sociální v Kroměříži. Studenti, kteří projeví při náboru v prvním ročníku zájem o program, procházejí důkladnými psychologickými osobnostními testy, které mají za cíl vyloučit případné nežádoucí   osobnostní charakteristiky a motivace.Hlavními kriterii jsou také vysoká odolnost vůči zátěži, schopnost řešit krizové situace, dobré komunikační schopnosti a empatie. Vybraní dobrovolníci pak absolvují společně povinný intenzivní výcvik, který je zaměřen na sebepoznání, komunikaci, specifika problémů dětského věku a formy řešení případných konfliktních situací s dítětem nebo rodičem. 

     Po absolvování výcviku je k dobrovolníkovi vybráno vhodné dítě, přičemž se vždy snažíme v maximální možné míře přihlížet ke slučitelnosti vzájemných osobnostních charakteristik. Dvojice dobrovolník- dítě se pravidelně schází jednou týdně na jedno odpoledne po celý školní rok. Po celou dobu, kdy je dobrovolník zařazen do programu, je povinen navštěvovat jednou měsíčně supervize, na kterých se řeší aktuální problémy, které vznikají. V roce 2010 se na programu podílelo celkem 32 dobrovolníků z Vyšší odborné školy pedagogické a sociální.

 

 

PROGRAM DOUČOVÁNÍ

 

Celkem 25 dobrovolníků , studentů Arcibiskupského gymnásia v Kroměříži, se v roce 2010 aktivně zapojilo do programu Doučování pro děti s poruchami chování – klienty Střediska výchovné péče. Jednalo se o žáky ohrožené opakováním ročníku z důvodu neprospěchu , děti s poruchami pozornosti, syndromem hyperaktivity, z málo podnětného rodinného prostředí, dysfunkčních rodin apod. Díky tomu to programu se podařilo vytvořit 24 dvojic dobrovolník – dítě a podařilo se,že žádné z dětí, zařazených do programu ,nemuselo opakovat ročník.

 

 
PROGRAM DOBROVOLNÍCI V NEMOCNICI

 Cílem tohoto programu bylo zlepšení psychosociálních podmínek dětí, hospitalizovaných na ortoptickém oddělení Nemocnice v Kroměříži a v Léčebně pro dlouhodobě nemocné v Nemocnici Sv.Vincence de Paul v Kroměříži. Tento dobrovolnický program je dlouhodobě podporován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, který zaštituje odbor psychosociální péče MZČR.

     Podařilo se nám zapojit do projektu dobrovolníky jednak z řad studentů Vyšší pedagogické školy – oboru sociální pedagog, tak i z řad vybraných nezaměstnaných. z Kroměříže navštěvovali oddělení i v sobotu,neděli či o prázdninách.

   U všech dobrovolníků jsme zajistili jejich psychologické vyšetření,základní výcvik ,zaměřený na komunikaci s dětmi,techniky práce s malou dětskou skupinou a na seznámení se specifiky oboru ortoptiky. Rovněž jsme realizovali pro dobrovolníky každé dva měsíce supervizní setkání s koordinátorem a odborným garantem projektu.

    Všichni dobrovolníci jsou pojištěni u Hasičské pojišťovny prostřednictvím NDC Hestia Praha.

   Dobrovolníci připravují pro děti různorodé volnočasové aktivity,pro menší skupinky dětí.Jedná se o různé hrou a soutěže – výtvarného,sportovních a hudebního charakteru.Někteří z dobrovolníků se zaměřují spíše individuální práci s vybraným dítětem,kterému pomáhají při realizaci rehabilitačních cvičení nebo při doučování nebo psaní domácích úkolů.

 

V roce 2010 se podařilo rozšířit program Dobrovolníci v nemocnici i do

 

Psychiatrické léčebny v Kroměříži,

 

 kam dobrovolnice- studentky oborů psychologie a dramaterapie dojížděly z Olomouce jednou týdně a věnovaly se pacientům s chronickým psychotickým onemocněním.

     Další novou aktivitou byla realizace programu Písnička pro tebe, v jehož rámci 25 studentů Arcibiskupského gymnásia v Kroměříži pravidelně docházelo na gerontopsychiatrická oddělení léčebny a připravovalo s týdenní frekvencí pro pacienty muzikoterapeutický program.

 

DOBROVOLNICKÝ PROGRAM PRO NEZAMĚSTNANÉ

 Tento program nabízí možnost zapojení nezaměstnaným absolventů do takové dobrovolné činnosti, která by těmto mladým lidem pomohla překonat období nezaměstnanosti bez psychosociální krize. Může jim pomoci především v získání praxe, kterou mnoho zaměstnavatelů považuje za velmi důležitou podmínku pro přijetí do zaměstnání. To znamená, že právě tento program může pomoci ke zvýšení atraktivity absolventů na trhu práce .

    Dobrovolníci z řad nezaměstnaných absolventů se zapojili do dobrovolnických činností jednak přímo v o.s. Spektrum a rovněž v Nemocnici v Kroměříži a Sociálních službách Kroměříž v rámci projektu Pro seniory. Dále rovněž v Mateřském centru klubíčko, v Klokánku v Kroměříži a v dalších organizacích.Celkem bylo v projektu aktivně zapojeno 25 dobrovolníků z řad nezaměstnaných. Tento program je realizován pod metodickým vedením Národního dobrovolnického centra Hestia Praha , ve spolupráci s Úřadem práce v Kroměříži.

 

 

Spolupořadatelství celostátních konferencí o dobrovolnictví :

 

 O.s. Spektrum se v  roce 2010 opětovně spolupodílelo,ve spolupráci s Klubem UNESCO Kroměříž a s Národním dobrovolnickým centrem Hestia Praha, na organizačním zabezpečení další celostátní konference, v pořadí již podesáté ,

pod názvem: "Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy",

konané ve dnech 24. a 25.května v Kroměříži.  

    Konference se aktivně zúčastnili zástupci dobrovolnických center z celé republiky i ze Slovenska, i reprezentanti Ministerstva vnitra ČR-oddělení dobrovolnické služby. Výstupem z této konference je sborník přednesených referátů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování :

 

Naše velké poděkování patří :

 

Národnímu dobrovolnickému centru HESTIA Praha

za odborné metodické vedení,veškerou možnou pomoc a podporu při realizaci jednotlivých dobrovolnických projektů .

 

Středisku výchovné péče pro děti a mládež v Kroměříži

za  velkou podporu a  maximální vstřícnost při realizaci jednotlivých dobrovolnických programů.

 

Všem dobrovolníkům,

zapojených do jednotlivých programů, kteří se s velkým osobním nasazením a neuvěřitelnou mírou osobního nadšení zasloužili o naplnění myšlenky dobrovolnictví konkrétními skutky a nalezli ve svém nabitém osobním programu čas nejen pro dobrovolnickou činnost, ale i na pravidelnou účast na supervizích.

 

 

 

Náš velký dík náleží rovněž všem institucím a organizacím, které v roce 2010 finančně podpořily naše projekty:             

 

Ministerstvu zdravotnictví ČR a Městu Kroměříž

 

 

 

 

 

 

 

Přehled příjmů a výdajů v roce 2010:

 

Příjmy:

 

Přijaté dotace : 80 000 Kč Ministerstvo zdravotnictví

Vlastní zdroje: 30 000 Kč

 

Výdaje:

 

110 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolníci a děti v Programu Pět P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Dobrovolníci na dětském oddělení

Psychiatrické léčebny v Kroměříži

 

 

 

Fotogalerie: O nás

Tato fotogalerie je prázdná.

Fotogalerie: Program Pět P